Konkurs „Bajkowy zwierzyniec”

„Bajkowy zwierzyniec” czyli „Obrazy inspirowane twórczością Ewy Stadtműller”

Cele:    
•    wzmacnianie więzi emocjonalnej między członkami rodzinyw trakcie podejmowania wspólnych działań;
•    rozbudzanie zamiłowania do literatury i rozwijanie  zainteresowań czytelniczych;
•    propagowanie rodzinnego czytania jako sposobu wspólnego spędzania wolnego czasu.

Regulamin:

 1. Konkurs jest organizowany przez Samorządowe Przedszkole nr 76 w Krakowie.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci uczęszczającychdo Samorządowego Przedszkola nr 76 w Krakowie oraz ich rodzin (rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, ciocia, wujek…).
 3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ilustracji do wybranego utworu Ewy Stadtműller, którego bohaterami są zwierzęta, w formie płaskiej, dowolną techniką plastyczną.
 4. Prace należy wykonać w formacie A 3.
 5. Praca powinna być opatrzona metryczką: tytuł do którego została wykonana ilustracja, imię i nazwisko dziecka orazwspółautorów (z uwzględnieniem stopnia pokrewieństwa).
 6. Praca powinna być przygotowana do wystawienia. Ze względów bezpieczeństwa prosimy nie oprawiać  ich w szklane ramy.
 7. Każde dziecko może przygotować tylko jedną pracę konkursową wcześniej niepublikowaną.
 8. Komisja powołana przez Dyrektora placówki dokona oceny prac w oparciu o następujące kryteria:
  -    zgodność pracy z regulaminem;
  -    pomysłowość, dobór techniki plastycznej;
  -    staranność wykonania pracy, ogólne wrażenie estetyczne.
 9. Ostateczny termin składania prac upływa 24 maja 2018 r.Prosimy o przekazanie ich nauczycielom poszczególnych grup. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
 10. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy oraz jej publikację na stronie internetowej przedszkola i lokalnych w mediach.
 11. Ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w pierwszej połowie czerwca 2018r.
 12. Planowana jest wystawa pokonkursowa.

  Osoby odpowiedzialne  za organizację na terenie przedszkola: Barbara Bednarczyk, Renata Zamorska, Olga Zieleńska - Kasza.

  Sponsorzy: