KONCEPCJA PRACY

Misja przedszkola:

Samorządowe Przedszkole nr 76 w Krakowie pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka, odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Nasze przedszkole tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Przedszkole pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.

W naszym przedszkolu promowane są:

 • dbanie o zdrowie
 • zachowania przyjazne przyrodzie
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej
 • rozwijanie kompetencji społecznych
 • nauka odróżniania dobra od zła

Uniwersalnym sposobem wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka, w tym osobowość twórczą, są zajęcia plastyczne. Podstawą działań plastycznych jest radość, którą dziecku daje tworzenie, dotykanie, manipulowanie, oglądanie i działanie. Ekspresja plastyczna dziecka jest spontaniczna i wynika bezpośrednio z jego przeżyć i spostrzeżeń, wyzwalając wyobraźnię i fantazję.

Zajęcia plastyczne mają duże znaczenie przy rozwijaniu dyspozycji psychicznych dziecka, takich jak: samodzielność, wytrwałość, umiejętność planowania i dokonywania właściwych wyborów. Odpowiednio zorganizowana i prowadzona działalność plastyczna dziecka przyczynia się do niwelowania lęków i zahamowań, rozwija pewność siebie, odwagę i wiarę we własne możliwości twórcze, samodzielne myślenie i działanie oraz zainteresowania dziecka, co jest koniecznym warunkiem zaistnienia kreatywności.

 • Chcemy, by nasze dzieci umiały wyrażać siebie i swoje odczucia w twórczości plastycznej
 • Jesteśmy po to, aby nasi wychowankowie byli wrażliwi na piękno i brzydotę współczesnego świata
 • Zmierzamy do tego, aby nasze dzieci wyrosły na osoby kreatywne, które będą umiały tworzyć otoczenie przyjazne, piękne  i praktyczne.
 • Pragniemy wzbudzić w każdym dziecku, które przekroczy próg naszego przedszkola, poczucie piękna poprzez obcowanie ze sztuką.

Nasze zasady:

 • Zaspokajanie  potrzeb dziecka
 • Organizowanie aktywności dziecka
 • Indywidualizowanie oddziaływań, w zależności od potrzeb i możliwości dziecka
 • Organizowanie środowiska, umożliwiającego nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko
 • Integrowanie procesu wychowania i edukacji

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju. Propaguje dbałość o zdrowie oraz  zachowania przyjazne przyrodzie. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy, oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę.

Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija  zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków.

 


projekt i wykonanie magoosek@gmail.com