RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Przedszkole jest czynne w godzinach 7.00-17.00

7.00-8.45:

 • zabawy samodzielne podejmowane z inicjatywy dzieci w kącikach tematycznych;
 • zabawy o charakterze integracyjnym;
 • praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym;
 • gry i zabawy dydaktyczne;
 • zabawy i ćwiczenia logopedyczne – usprawniające narządy mowy;
 • ćwiczenia poranne i zabawy naturalne doskonalące motorykęi zaspakajające potrzebę ruchu z uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy;

8.45-9.00:

 • przygotowanie do śniadania – czynności samoobsługowe i higieniczne;

9.00-9.30:

 • śniadanie - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków;
 • wdrażanie do samodzielnego komponowania posiłku /wybór warzyw z uwzględnieniem indywidualnych upodobań i walorów odżywczych/;

9.30-10.15 / Zdobywcy i Tropiciele/:
9.30-10.40 / Podróżnicy, Odkrywcy, Badacze, Myśliciele/:

 • zajęcia kierowane w sali lub na powietrzu wspierające całościowy rozwój dziecka z uwzględnieniem możliwości  dzieci, ich oczekiwań poznawczych i potrzeb wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji i chęci zabawy w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego –wg następujących obszarów:
  I   Fizyczny obszar rozwoju dziecka;
  II  Emocjonalny obszar rozwoju dziecka;
  III Społeczny obszar rozwoju dziecka;
  IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka;
 • czynności porządkowe, samoobsługowe /nabywanie i doskonalenie umiejętności ściągania i zakładania ubrań/ i higieniczne;

10.15- 11.15 /Zdobywcy, Tropiciele/;
10.40-11.40 /Podróżnicy, Odkrywcy, Badacze/;

 • pobyt na powietrzu – gry i zabawy zaspokajające potrzebę ruchu, obserwacje przyrodnicze, swobodne zabawy dzieci;

11.15-12.00 /Zdobywcy, Tropiciele/;
11.40-12.00/Podróżnicy, Odkrywcy, Badacze, Myśliciele/;

 • czynności samoobsługowe w szatni;
 • przygotowanie do obiadu czynności higieniczne;
 • pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się;

12.00 – 12.40

 • obiad;
 • ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami;
 • wdrażanie do kulturalnego i spokojnego spożywania posiłku.

12.40 – 13.30

Zdobywcy i Tropiciele

 • odpoczynek poobiedni  przy muzyce relaksacyjnej;
 • słuchanie bajek i krótkich utworów literatury dziecięcej;

Podróżnicy, Odkrywcy, Badacze, Myśliciele:

 • zabawy o charakterze odprężającym;
 • relaksacja przy muzyce;
 • słuchanie czytanych cyklicznie utworów literackich dostosowanych do możliwości percepcyjnych dzieci;
 • zabawy dydaktyczne, zajęcia niekierowane  w sali lub na powietrzu;
 • zabawy i zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci;

13.30-14.00

 • czynności samoobsługowe i porządkowe;
 • przygotowania do podwieczorku – nabywanie i doskonalenie umiejętności nakrywania do stołu;

14.00-14.30

 • podwieczorek;
 • czynności o charakterze porządkowym i samoobsługowym;

14.30-17.00

 • zabawy tematyczne, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, ruchowe;
 • praca z małym zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym;
 • zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci, gimnastyka korekcyjna, zajęcia  religii dla dzieci, których rodzice  wyrazili takie życzenie;
 • zabawy w kącikach zainteresowań podejmowane z inicjatywy dzieci;
 • prace porządkowe.


projekt i wykonanie magoosek@gmail.com